ช่องสะแก Chong Sakae

76000

รายชื่อหมู่บ้านในตำบลช่องสะแก