สมุทรปราการ

บางเสาธง Bang Sao Thong

บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม
130.89 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอบางเสาธง