ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ Selaphum

เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง
792.34 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอเสลภูมิ