ปทุมธานี

หนองเสือ Nong Suea

คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ
413.63 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอหนองเสือ