ขอนแก่น

โคกโพธิ์ไชย Khok Pho Chai

โบราณสถานเมืองไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี มากมีอุตสาหกรรมครัวเรือ
238.82 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอโคกโพธิ์ไชย