ขอนแก่น

ซำสูง Sam Sung

เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี วิถีทำนำทาง
116.70 km2

รายชื่อตำบลในอำเภอซำสูง